Vedtægter

Formål


§ 1.


Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med

Gensidig udbredelse af kendskabet til opera ved information, foredrag, operaforestillinger i ind -& udland.

Det er væsentligt, at menige medlemmer af foreningen bidrager med ideer og aktivt deltager i foreningens fælles interesse.


Målgruppe


§ 2.


Alle der vil arbejde og medvirke til og efter foreningens formål.Regnskab


§ 3.


Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal være revideret af 1 revisor, inden det fremlægges på generalforsamlingen.Bestyrelsen


§ 4.


Operaforeningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, kasserer, sekretær og 2 - 4 menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen. Ved den stiftende generalforsamling vælges formand og sekretær for 2 år og kasserer og menige bestyrelsesmedlemmer for 1 år.   


Bestyrelsen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til at realisere foreningens formål, herunder at fastsætte regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag.         


Generalforsamling


§ 5.


Generalforsamlingen er operaforeningens højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af januar måned med følgende dagsorden:


1.       Valg af dirigent og 2 stemmetællere.


2.       Bestyrelsens beretning.


3.       Regnskab.


4.       Fastsættelse af kontingent.


5.       Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 8 dage  før generalforsamlingen.


6.       Valg af formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 4


7.       Valg af bestyrelsessuppleant.


8.       Valg af revisor.


9.       Eventuelt


Generalforsamlingen indkaldes pr. brev eller mail med 14 dages varsel.


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver det.


Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke ved opløsning. Ved ekstraordinær generalforsamling skal der dog være 2/3 flertal. Kan dette ikke opnås, skal der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling tidligst 8 dage efter, hvor alle afgørelser træffes med simpelt flertal.


Lovændring kræver dog 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmers stemmer.


Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke står i restance.


Kontingent


§ 6.


Alle medlemmer betaler kontingent. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse. Ved restance bortfalder medlemskabet.


Medlemmer får ikke andel i foreningens formue eller kontingent tilbage ved udmeldelse.Tegning


§ 7.


Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.


Opløsning


§ 8.


Operaforeningens opløsning kan kun finde sted såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.


Eventuelle aktiver skal ved en opløsning overdrages til en almen velgørende forening/institution.


Vedtægterne blev godkendt ved den stiftende generalforsamling søndag den 25.01.1998.


Seneste revision 26. januar 2014.