Vedtægter

Formål


�§ 1.


Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med

Gensidig udbredelse af kendskabet til opera ved information, foredrag, operaforestillinger i ind -& udland.

Det er væsentligt, at menige medlemmer af foreningen bidrager med ideer og aktivt deltager i foreningens fælles interesse.


Målgruppe.


�§ 2.


Alle der vil arbejde og medvirke til og efter foreningens formål.Regnskab.


�§ 3.


Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal være revideret af 1 revisor, inden det fremlægges på generalforsamlingen.Bestyrelsen.


�§ 4.


Operaforeningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, kasserer, sekretær og 2 menige medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen. Ved den stiftende generalforsamling vælges formand og sekretær for 2 år og kasserer og menige bestyrelsesmedlemmer for 1 år.   


Bestyrelsen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til at realisere foreningens formål, herunder at fastsætte regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag.         


Generalforsamling.


�§ 5.


Generalforsamlingen er operaforeningens højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af januar med måned med følgende dagsorden:


1.       Valg af dirigent og 2 stemmetællere.


2.       Bestyrelsens beretning.


3.       Regnskab.


4.       Fastsættelse af kontingent.


5.       Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 8 dage  før generalforsamlingen.


6.       Valg af formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer i.h.t.


7.       Valg af bestyrelsessuppleant.


8.       Valg af revisor.


9.       Eventuelt


Generalforsamlingen indkaldes pr. brev med 14 dages varsel.


Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver det.


Alle beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke ved opløsning. Ved ekstraordinær generalforsamling skal der dog være 2/3 flertal. Kan dette ikke opnås, skal der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling tidligst 8 dage efter, hvor alle afgørelser træffes med simpelt flertal.


Lovændring kræver dog 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmers stemmer.


Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der ikke er i restance.


Kontingent.


�§ 6.


Alle medlemmer betaler kontingent. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse. Ved restance bortfalder medlemskabet.


Medlemmer får ikke andel i foreningens formue eller kontingent tilbage ved udmeldelse.Tegning.


�§ 7.


Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.


Opløsning.


�§ 8.


Operaforeningens opløsning kan kun finde sted såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.


Eventuelle aktiver skal ved en opløsning overdrages ligeligt til medlemmerne.


Vedtægterne blev godkendt ved den stiftende generalforsamling søndag den 25.01.1998.


Underskrifter.